MFRR partners call on Members of Parliament for de-politicisation of the Council of the Czech TV

Roberta Knoll

23 March 2021

No Comments

Letter to All Members of Parliament of the Czech Republic

mfrr logo

22 March 2021

 

To: All Members of Parliament of the Czech Republic

 

Dear Member of Parliament,

 

Following up on our earlier letters of 11 March and 2 June 2020, we write to you again regarding the politicisation of the Council of the Czech TV (Česká Televize, CT).

 

On 18 March 2021, the Electoral Committee shortlisted twelve candidates to the Council, among whom Parliament will now elect four new members. From the outcome of the shortlisting process, political loyalties appear yet again to have outweighed expertise and independence in terms of selection criteria.

 

This questionable pre-selection follows previous problematic elections for the CT Council held on 27 May 2020. These changed the body’s composition to the point where it can no longer be considered impartial or representative of significant regional, political, social and cultural currents of opinion, as legally mandated.

 

Since then, the partner organisations of the Media Freedom Rapid Response (MFRR) have become concerned that this politicisation of the CT Council is increasingly leading to politically-motivated activities: first through the firing in November of every single member of its own supervisory board and secondly with its apparent efforts to pressure and dismiss the CEO, Petr Dvořák. That this is happening ahead of tightly-contested parliamentary elections later this year poses major questions as to its motive.

 

Public service media ought to be a source of unbiased information and diverse political opinion. To this end, the Council of Europe Committee of Ministers’ Recommendation on public service media governance (CM/Rec(2012)1) specifies that “independence is the core requirement for every public service media organisation” and that “securing and safeguarding independence is therefore a primary role of any framework of public service media governance”. Accordingly, “appointment processes should be designed so that the appointments cannot be used to exert political or other influence over the operation of the public service media.”

 

The undersigned partners in the MFRR are concerned that these international standards, which ensure citizens’ access to pluralistic public service media, are no longer met in the Czech Republic. We call on you to reverse the ongoing politicisation of the Council and to proactively ensure its balanced composition, in accordance with domestic and international law and standards.

 

Sincerely,

Komu: Všem poslancům Parlamentu České republiky

 

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

 

v návaznosti na naše předchozí výzvy ze dne 11. března a 2. června 2020 se na Vás znovu obracíme ve věci politizace Rady České televize (ČT).

 

Dne 18. března 2021 zvolil volební výbor Poslanecké sněmovny do užšího výběru dvanáct kandidátů do Rady ČT, z nichž nyní parlament zvolí čtyři nové členy. Z výsledku volby do užšího výběru se patrné, že politická loajalita převažovala nad odborností a nezávislostí, co se týká kritérií výběru.

 

Tato sporná předvolba navazuje na předchozí problematické volby do Rady ČT konané dne 27. května. Ty změnily složení Rady tak, že ji již nelze považovat za nestrannou, ani reprezentující široké spektrum významných regionálních, politických, sociálních a kulturních proudů, jak je nařízeno zákonem.

 

Partnerské organizace projektu Media Freedom Rapid Response (MFRR) jsou také znepokojeny tím, že tato politizace Rady ČT vede v čím dál větší míře k politicky motivovaným aktivitám, jako odvolání všech členů dozorčí komise Rady ČT v listopadu, nebo zjevná snaha o nátlak a odvolání generálního ředitele Petra Dvořáka. To, že se to děje před parlamentními volbami, které se uskuteční letos na podzim, vyvolává zásadní otázky ohledně motivu těchto kroků.

 

Veřejnoprávní média mají být zdrojem nestranných informací a mají prezentovat různorodého politického názoru. Za tímto účelem doporučení Výboru ministrů Rady Evropy o správě médií veřejné služby (CM / Rec (2012) 1) stanoví, že „nezávislost je základním požadavkem pro každou veřejnoprávní mediální organizaci“ a že „zajištění nezávislosti je proto primárním úkolem jakéhokoli rámce správy veřejnoprávních médií“. V souladu s tím by „proces volby (členů Rady) měl být navržen tak, aby tato volba nemohla být použita k uplatnění politického nebo jiného vlivu na fungování veřejnoprávních médií“.

 

Níže podepsaní partneři Media Freedom Rapid Response (MFRR) se obávají, že tyto mezinárodní standardy, které zajišťují přístup občanů k pluralitním veřejnoprávním médiím, již v České republice nejsou plněny. Vyzýváme Vás, abyste zastavili probíhající politizaci Rady ČT a proaktivně zajistili její vyvážené složení v souladu s vnitrostátním a mezinárodním právem a normami.

 

S pozdravem,

—————————————————-

This letter has been written by the Media Freedom Rapid Response (MFRR), which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States and Candidate Countries. This project provides legal and practical support, public advocacy and information to protect journalists and media workers. The MFRR is organised by a consortium led by the European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) including ARTICLE 19, the European Federation of Journalists (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), the Institute for Applied Informatics at the University of Leipzig (InfAI), International Press Institute (IPI) and CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). The project is co-funded by the European Commission.

Logo of the Media Freedom Rapid Response

Read news by categories:

Related news

Statement

Poland: Ombudsman must appeal acquisition of newspaper by state-controlled oil company

Partners of the MFRR have written to Marcin Wiącek, Polish Human Rights Ombudsman, expressing concern at his decision to refrain from appealing the acquisition of regional newspaper publisher Polska Press by PKN Orlen, a state-controlled media company.

READ MORE
Jobs

Ausschreibung einer Stelle als Werkstudent*in für „FEINDBILD JOURNALIST – Monitoring Lokaljournalismus“ (m/w/d)

READ MORE
Statement

Malta: Public Inquiry report recommendations must be implemented

ECPMF has joined a group of organisations to express concern at the lack of implementation of the recommendations of the milestone Public Inquiry into the assassination of Malta’s leading investigative journalist, Daphne Caruana Galizia.

READ MORE
Feature

Hungary: Media freedom groups welcome EU court referral over Klubrádió frequency

The partner organisations of the MFRR today welcome the resounding exoneration of four Greek journalists and publishers who faced criminal charges and potential lengthy prison sentences linked to their media outlets’ investigative reporting.

READ MORE
Statement

Greece: Real Group media group offices targeted in arson attack

READ MORE
Feature

ECPMF joins letter to Albanian Prime Minister Edi Rama regarding his unilateral ban of journalists at government press conferences

READ MORE