Poland: open letter to the Sejm in ‘lex TVN’ matter

Press-ECPMF

10 August 2021

No Comments

mfrr logo

10 August 2021

To: All Members of the Sejm of the Republic of Poland

 

Dear honourable members of the Sejm:

The undersigned international press freedom and journalism organisations, members of the Media Freedom Rapid Response (MFRR), are writing to ask you to urgently oppose the draft law that would restrict media ownership in Poland by investors based in countries outside the European Economic Area (EEA).

As you know, this bill has been termed the ‘lex TVN’ because it would directly affect TVN, Poland’s largest private television broadcaster, which is owned by the U.S. company Discovery through a subsidiary. We are extremely concerned that this bill is a targeted effort to force Discovery to sell TVN and thereby achieve a shift in TVN’s editorial line.

The stakes here are high. Our organizations have previously expressed serious concern over the deteriorating condition of media pluralism in Poland, which has already been deeply compromised at the regional level through the sale of Polska Press to PKN Orlen. Still, at the national level, Poland has thus far managed to retain a degree of media pluralism and independence, both of which are essential conditions for democracy and rule of law.

However, the approval of the ‘lex TVN’ would change that. The effort to bring TVN’s nationwide channels under control is a dramatic attack on media pluralism. If successful, it would accelerate media capture conditions similar to those in Hungary or Russia, where the vast majority of mainstream media is controlled by the state, directly or indirectly, and where cronyism is rife. It would also seriously damage foreign investors’ trust in fair market competition and the rule of law in Poland.

Indeed, this proposed law has already generated international alarm. In particular, top U.S. officials, including the heads of the Foreign Relations Committee of the U.S. Senate, have expressed grave concern over the effort to rein in TVN.

The decision to vote against this bill should not be about whether one agrees or disagrees with TVN’s coverage. It is about the core principles that are the foundation of Polish democracy. It is about the right of Polish citizens to receive information from different and diverse sources. It is about the fundamental right of the media to analyse and scrutinize the actions of those in power. And it is about ensuring fair market conditions in the media sector, in particular to protect Poland’s reputation as a trustworthy country for investment.

Laws restricting foreign ownership of the media are not necessarily problematic, and do exist in other EU member states. This measure, however, does not appear to be a principled effort to protect the Polish information landscape. Rather, it is clearly aimed at one particular media outlet, owned by a company based in the U.S., a long-time Polish ally, and is being rushed through the legislative process.

Your voice is critical in this urgent matter. If Poland is to remain a society where news and policies can be freely debated within the marketplace of ideas, it is essential that the ‘lex TVN’ be stopped. We therefore urge you to oppose this bill in its current form.

Signed by:

Article 19

European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

Free Press Unlimited (FPU)

International Press Institute (IPI)

Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT)

Szanowna Pani Posłanko/Szanowny Panie Pośle ,

Niżej podpisane organizacje międzynarodowe zajmujące się wolnością prasy i mediów, będące członkami Media Freedom Rapid Response (MFRR), zwracają się do Państwa o odrzucenie projektu ustawy, która ograniczyłaby własność mediów w Polsce przez inwestorów z siedzibą w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jak Państwu wiadomo, projekt ten został nazwany “lex TVN”, ponieważ dotyczyłby bezpośrednio TVN, największego prywatnego nadawcy telewizyjnego w Polsce, który jest własnością amerykańskiej firmy Discovery poprzez spółkę zależną. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni, że ustawa ta jest celowym zabiegiem mającym na celu zmuszenie Discovery do sprzedaży TVN i tym samym doprowadzenie do zmiany linii redakcyjnej TVN.

Stawka jest tu wysoka. Nasze organizacje już wcześniej wyrażały poważne zaniepokojenie pogarszającym się stanem pluralizmu mediów w Polsce, który został już głęboko naruszony na poziomie regionalnym poprzez przejęcie Polska Press przez PKN Orlen. Mimo to, na szczeblu krajowym Polsce udało się do tej pory zachować pewien stopień pluralizmu i niezależności mediów, które są podstawą demokracji i praworządności.

Jednak przegłosowanie “lex TVN” zmieniłoby ten stan rzeczy. Dążenie do podporządkowania sobie ogólnopolskich kanałów TVN jest dramatycznym atakiem na pluralizm mediów. Jeśli zakończy się sukcesem, przyspieszy przejmowanie mediów podobne do tych na Węgrzech czy w Rosji, gdzie zdecydowana większość mediów głównego nurtu jest kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez państwo i gdzie szerzy się nepotyzm.

Poważnie naruszyłoby to również zaufanie zagranicznych inwestorów do uczciwej konkurencji rynkowej i rządów prawa w Polsce.

W istocie, proponowana ustawa już wywołała międzynarodowy alarm. W szczególności najwyżsi urzędnicy amerykańscy, w tym szefowie Komisji Stosunków Zagranicznych Senatu Stanów Zjednoczonych, wyrazili głębokie zaniepokojenie próbami ograniczenia działalności TVN.

Decyzja o głosowaniu przeciwko tej ustawie nie powinna dotyczyć tego, czy ktoś zgadza się, czy nie zgadza z narracją TVN. Chodzi o podstawowe zasady, które są fundamentem polskiej demokracji. Chodzi o prawo obywateli polskich do otrzymywania informacji z różnych i zróżnicowanych źródeł. Chodzi o podstawowe prawo mediów do analizowania i sprawdzania działań rządzących. Chodzi też o zapewnienie uczciwych warunków rynkowych w sektorze mediów, w szczególności w celu ochrony reputacji Polski jako kraju godnego zaufania dla inwestycji.

Przepisy ograniczające zagraniczną własność mediów nie muszą być problematyczne i istnieją w innych państwach członkowskich UE. Nie wydaje się jednak, by działanie to było podyktowane chęcią ochrony polskiego rynku mediów. Jest ono raczej wyraźnie wymierzone w jeden konkretny środek przekazu, będący własnością firmy z siedzibą w USA, wieloletniego sojusznika Polski, i jest pospiesznie wprowadzane do procesu legislacyjnego.

Państwa głos w tej pilnej sprawie ma decydujące znaczenie. Jeśli Polska ma pozostać społeczeństwem, w którym wiadomości i polityka mogą być przedmiotem swobodnej debaty, konieczne jest powstrzymanie “lex TVN”. Dlatego wzywamy Państwa do odrzucenia tej ustawy w jej obecnym kształcie.

Z poważaniem,

ARTICLE 19
European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
Free Press Unlimited (FPU)
International Press Institute (IPI)
OBC Transeuropa (OBCT)

This statement is part of the Media Freedom Rapid Response (MFRR), an Europe-wide mechanism, which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States and Candidate Countries. This project provides legal and practical support, public advocacy and information to protect journalists and media workers. The MFRR is organised by an consortium led by the European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) with ARTICLE 19, the European Federation of Journalists (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), the Institute for Applied Informatics at the University of Leipzig (InfAI), International Press Institute (IPI) and CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). The project is co-funded by the European Commission. www.mfrr.eu

Read news by categories:

Related news

Statement

Cyprus: Call for thorough investigations into surveillance of Makarios Drousiotis

We are highly concerned about the alleged surveillance of journalist Makarios Drousiotis, and the lack of prompt, adequate or thorough investigation of the matter.

READ MORE
Statement

Public Letter on the role of the European Board for Media Services

We call on the European Parliament to strengthen the EMFA’s state advertising provisions and by doing so, ensure that media freedom can flourish in the European Union.

READ MORE
Statement

Government of Malta must publish Committee of Experts on Media report

We call on the government of Malta to publish without further delay the report by the Committee of Experts on Media, the body tasked with advising the Government on implementing the recommendations of the Public Inquiry into the assassination of Daphne Caruana Galizia.

READ MORE
Statement

Ukraine: Call for an End to Russian War Crimes Against Journalists in Ukraine

We, the undersigned journalists, press freedom organizations, and unions, write this statement to denounce the war crimes committed by the Russian Federation against journalists in Ukraine and to call for immediate action to hold the perpetrators accountable.

READ MORE
Statement

Greece: Swift investigations required after two attacks against journalists

The undersigned journalists’ and media freedom organisations strongly condemn the recent attacks against Greek journalists Giorgos Papachristos and Kostas Vaxevanis and call on the authorities to swiftly investigate the attacks.

READ MORE
Statement

Turkey: International groups condemn fifth imprisonment order against journalist Barış Pehlivan

The undersigned media freedom, freedom of expression, human rights, and journalists’ organisations strongly condemn the latest incident of judicial harassment against journalist Barış Pehlivan and reiterate calls to the Turkish authorities to respect media freedom.

READ MORE