MFRR partners call on Members of Parliament for de-politicisation of the Council of the Czech TV

Roberta Knoll

23 March 2021

No Comments

Letter to All Members of Parliament of the Czech Republic

mfrr logo

22 March 2021

 

To: All Members of Parliament of the Czech Republic

 

Dear Member of Parliament,

 

Following up on our earlier letters of 11 March and 2 June 2020, we write to you again regarding the politicisation of the Council of the Czech TV (Česká Televize, CT).

 

On 18 March 2021, the Electoral Committee shortlisted twelve candidates to the Council, among whom Parliament will now elect four new members. From the outcome of the shortlisting process, political loyalties appear yet again to have outweighed expertise and independence in terms of selection criteria.

 

This questionable pre-selection follows previous problematic elections for the CT Council held on 27 May 2020. These changed the body’s composition to the point where it can no longer be considered impartial or representative of significant regional, political, social and cultural currents of opinion, as legally mandated.

 

Since then, the partner organisations of the Media Freedom Rapid Response (MFRR) have become concerned that this politicisation of the CT Council is increasingly leading to politically-motivated activities: first through the firing in November of every single member of its own supervisory board and secondly with its apparent efforts to pressure and dismiss the CEO, Petr Dvořák. That this is happening ahead of tightly-contested parliamentary elections later this year poses major questions as to its motive.

 

Public service media ought to be a source of unbiased information and diverse political opinion. To this end, the Council of Europe Committee of Ministers’ Recommendation on public service media governance (CM/Rec(2012)1) specifies that “independence is the core requirement for every public service media organisation” and that “securing and safeguarding independence is therefore a primary role of any framework of public service media governance”. Accordingly, “appointment processes should be designed so that the appointments cannot be used to exert political or other influence over the operation of the public service media.”

 

The undersigned partners in the MFRR are concerned that these international standards, which ensure citizens’ access to pluralistic public service media, are no longer met in the Czech Republic. We call on you to reverse the ongoing politicisation of the Council and to proactively ensure its balanced composition, in accordance with domestic and international law and standards.

 

Sincerely,

Komu: Všem poslancům Parlamentu České republiky

 

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

 

v návaznosti na naše předchozí výzvy ze dne 11. března a 2. června 2020 se na Vás znovu obracíme ve věci politizace Rady České televize (ČT).

 

Dne 18. března 2021 zvolil volební výbor Poslanecké sněmovny do užšího výběru dvanáct kandidátů do Rady ČT, z nichž nyní parlament zvolí čtyři nové členy. Z výsledku volby do užšího výběru se patrné, že politická loajalita převažovala nad odborností a nezávislostí, co se týká kritérií výběru.

 

Tato sporná předvolba navazuje na předchozí problematické volby do Rady ČT konané dne 27. května. Ty změnily složení Rady tak, že ji již nelze považovat za nestrannou, ani reprezentující široké spektrum významných regionálních, politických, sociálních a kulturních proudů, jak je nařízeno zákonem.

 

Partnerské organizace projektu Media Freedom Rapid Response (MFRR) jsou také znepokojeny tím, že tato politizace Rady ČT vede v čím dál větší míře k politicky motivovaným aktivitám, jako odvolání všech členů dozorčí komise Rady ČT v listopadu, nebo zjevná snaha o nátlak a odvolání generálního ředitele Petra Dvořáka. To, že se to děje před parlamentními volbami, které se uskuteční letos na podzim, vyvolává zásadní otázky ohledně motivu těchto kroků.

 

Veřejnoprávní média mají být zdrojem nestranných informací a mají prezentovat různorodého politického názoru. Za tímto účelem doporučení Výboru ministrů Rady Evropy o správě médií veřejné služby (CM / Rec (2012) 1) stanoví, že „nezávislost je základním požadavkem pro každou veřejnoprávní mediální organizaci“ a že „zajištění nezávislosti je proto primárním úkolem jakéhokoli rámce správy veřejnoprávních médií“. V souladu s tím by „proces volby (členů Rady) měl být navržen tak, aby tato volba nemohla být použita k uplatnění politického nebo jiného vlivu na fungování veřejnoprávních médií“.

 

Níže podepsaní partneři Media Freedom Rapid Response (MFRR) se obávají, že tyto mezinárodní standardy, které zajišťují přístup občanů k pluralitním veřejnoprávním médiím, již v České republice nejsou plněny. Vyzýváme Vás, abyste zastavili probíhající politizaci Rady ČT a proaktivně zajistili její vyvážené složení v souladu s vnitrostátním a mezinárodním právem a normami.

 

S pozdravem,

—————————————————-

This letter has been written by the Media Freedom Rapid Response (MFRR), which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States and Candidate Countries. This project provides legal and practical support, public advocacy and information to protect journalists and media workers. The MFRR is organised by a consortium led by the European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) including ARTICLE 19, the European Federation of Journalists (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), the Institute for Applied Informatics at the University of Leipzig (InfAI), International Press Institute (IPI) and CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). The project is co-funded by the European Commission.

Logo of the Media Freedom Rapid Response

Read news by categories:

Related news

Statement

Urgent appeal to European Parliament: Ban spyware against journalists

ECPMF and 79 civil society and journalists' associations are calling on European Parliament to ensure that journalists are completely protected from spyware in the European Media Freedom Act.

READ MORE
Press release

Turkey: Annual international press freedom mission to Ankara, Diyarbakır, and Istanbul

Between 2 and 5 October 2023, five international media freedom organisations will conduct an annual joint press freedom mission to Ankara, Diyarbakır and Istanbul.

READ MORE
Statement

Cyprus: Call for thorough investigations into surveillance of Makarios Drousiotis

We are highly concerned about the alleged surveillance of journalist Makarios Drousiotis, and the lack of prompt, adequate or thorough investigation of the matter.

READ MORE
Feature

Greece: International press freedom mission to Athens

Between 25 and 27 September 2023, eight international press freedom and freedom of expression organisations will conduct a joint advocacy and fact-finding mission to Athens.

READ MORE
Statement

Public Letter on the role of the European Board for Media Services

We call on the European Parliament to strengthen the EMFA’s state advertising provisions and by doing so, ensure that media freedom can flourish in the European Union.

READ MORE
Press release

Polish media grapple with unprecedented challenges and uncertain future as the country faces electoral crossroads

At the conclusion of their press freedom mission to Warsaw from 11-13 September, partner organisations of the Media Freedom Rapid Response (MFRR) declared that the media and journalists in Poland are facing unprecedented challenges including legal threats, financial precarity, political pressure, regulatory capture and growing polarisation.

READ MORE