MFRR partners call on Members of Parliament for de-politicisation of the Council of the Czech TV

Roberta Knoll

23 March 2021

No Comments

Letter to All Members of Parliament of the Czech Republic

mfrr logo

22 March 2021

 

To: All Members of Parliament of the Czech Republic

 

Dear Member of Parliament,

 

Following up on our earlier letters of 11 March and 2 June 2020, we write to you again regarding the politicisation of the Council of the Czech TV (Česká Televize, CT).

 

On 18 March 2021, the Electoral Committee shortlisted twelve candidates to the Council, among whom Parliament will now elect four new members. From the outcome of the shortlisting process, political loyalties appear yet again to have outweighed expertise and independence in terms of selection criteria.

 

This questionable pre-selection follows previous problematic elections for the CT Council held on 27 May 2020. These changed the body’s composition to the point where it can no longer be considered impartial or representative of significant regional, political, social and cultural currents of opinion, as legally mandated.

 

Since then, the partner organisations of the Media Freedom Rapid Response (MFRR) have become concerned that this politicisation of the CT Council is increasingly leading to politically-motivated activities: first through the firing in November of every single member of its own supervisory board and secondly with its apparent efforts to pressure and dismiss the CEO, Petr Dvořák. That this is happening ahead of tightly-contested parliamentary elections later this year poses major questions as to its motive.

 

Public service media ought to be a source of unbiased information and diverse political opinion. To this end, the Council of Europe Committee of Ministers’ Recommendation on public service media governance (CM/Rec(2012)1) specifies that “independence is the core requirement for every public service media organisation” and that “securing and safeguarding independence is therefore a primary role of any framework of public service media governance”. Accordingly, “appointment processes should be designed so that the appointments cannot be used to exert political or other influence over the operation of the public service media.”

 

The undersigned partners in the MFRR are concerned that these international standards, which ensure citizens’ access to pluralistic public service media, are no longer met in the Czech Republic. We call on you to reverse the ongoing politicisation of the Council and to proactively ensure its balanced composition, in accordance with domestic and international law and standards.

 

Sincerely,

Komu: Všem poslancům Parlamentu České republiky

 

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

 

v návaznosti na naše předchozí výzvy ze dne 11. března a 2. června 2020 se na Vás znovu obracíme ve věci politizace Rady České televize (ČT).

 

Dne 18. března 2021 zvolil volební výbor Poslanecké sněmovny do užšího výběru dvanáct kandidátů do Rady ČT, z nichž nyní parlament zvolí čtyři nové členy. Z výsledku volby do užšího výběru se patrné, že politická loajalita převažovala nad odborností a nezávislostí, co se týká kritérií výběru.

 

Tato sporná předvolba navazuje na předchozí problematické volby do Rady ČT konané dne 27. května. Ty změnily složení Rady tak, že ji již nelze považovat za nestrannou, ani reprezentující široké spektrum významných regionálních, politických, sociálních a kulturních proudů, jak je nařízeno zákonem.

 

Partnerské organizace projektu Media Freedom Rapid Response (MFRR) jsou také znepokojeny tím, že tato politizace Rady ČT vede v čím dál větší míře k politicky motivovaným aktivitám, jako odvolání všech členů dozorčí komise Rady ČT v listopadu, nebo zjevná snaha o nátlak a odvolání generálního ředitele Petra Dvořáka. To, že se to děje před parlamentními volbami, které se uskuteční letos na podzim, vyvolává zásadní otázky ohledně motivu těchto kroků.

 

Veřejnoprávní média mají být zdrojem nestranných informací a mají prezentovat různorodého politického názoru. Za tímto účelem doporučení Výboru ministrů Rady Evropy o správě médií veřejné služby (CM / Rec (2012) 1) stanoví, že „nezávislost je základním požadavkem pro každou veřejnoprávní mediální organizaci“ a že „zajištění nezávislosti je proto primárním úkolem jakéhokoli rámce správy veřejnoprávních médií“. V souladu s tím by „proces volby (členů Rady) měl být navržen tak, aby tato volba nemohla být použita k uplatnění politického nebo jiného vlivu na fungování veřejnoprávních médií“.

 

Níže podepsaní partneři Media Freedom Rapid Response (MFRR) se obávají, že tyto mezinárodní standardy, které zajišťují přístup občanů k pluralitním veřejnoprávním médiím, již v České republice nejsou plněny. Vyzýváme Vás, abyste zastavili probíhající politizaci Rady ČT a proaktivně zajistili její vyvážené složení v souladu s vnitrostátním a mezinárodním právem a normami.

 

S pozdravem,

—————————————————-

This letter has been written by the Media Freedom Rapid Response (MFRR), which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States and Candidate Countries. This project provides legal and practical support, public advocacy and information to protect journalists and media workers. The MFRR is organised by a consortium led by the European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) including ARTICLE 19, the European Federation of Journalists (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), the Institute for Applied Informatics at the University of Leipzig (InfAI), International Press Institute (IPI) and CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). The project is co-funded by the European Commission.

Logo of the Media Freedom Rapid Response

Read news by categories:

Related news

Statement

ECPMF welcomes European Parliament adoption of the Anti-SLAPP Directive

Today, the European Centre for Press and Media Freedom welcomes the Anti-SLAPP Directive – also known as Daphne’s Law – adopted today by the European Parliament in its first reading.

READ MORE
Support

Two years of war: Support for journalists in Ukraine

Russia’s brutal invasion of Ukraine has shaken Europe and beyond. The war has led to a humanitarian catastrophe for people on the ground, and also included numerous deliberate attacks on journalists in an attempt to silence their vital reporting.

READ MORE
General

2 years on, Ukrainian journalists still pay a heavy price for the war

February 24 marks two years since the start of Russia’s full-scale invasion of Ukraine which greatly endangered Ukrainian journalists.

READ MORE
General

Slovakia: Lack of justice for Kuciak and Kušnírová’s assassination exacerbated by growing attacks on press freedom

On the sixth anniversary of the brutal killing of investigative reporter Ján Kuciak and his fiancée Martina Kušnírová, we renew our call for long-awaited justice for their killings and the imperative to break the cycle of impunity.

READ MORE
Statement

Serbia: Court of Appeals acquits suspects of journalist Slavko Ćuruvija’s murder

The Media Freedom Rapid Response partners strongly denounce the Court’s decision and ultimately the lack of justice rendered for the murder of journalist Slavko Ćuruvija.

READ MORE
General

Greece: Rule of Law Threatened

The European Commission should take immediate action to address the deterioration of media freedom and the rule of law in Greece and its impact on fundamental rights, ECPMF and 16 other human rights and press freedom organisations said today in a letter to European Commission President Ursula von der Leyen.

READ MORE