MFRR partners call on Members of Parliament for de-politicisation of the Council of the Czech TV

Roberta Knoll

23 March 2021

No Comments

Letter to All Members of Parliament of the Czech Republic

mfrr logo

22 March 2021

 

To: All Members of Parliament of the Czech Republic

 

Dear Member of Parliament,

 

Following up on our earlier letters of 11 March and 2 June 2020, we write to you again regarding the politicisation of the Council of the Czech TV (Česká Televize, CT).

 

On 18 March 2021, the Electoral Committee shortlisted twelve candidates to the Council, among whom Parliament will now elect four new members. From the outcome of the shortlisting process, political loyalties appear yet again to have outweighed expertise and independence in terms of selection criteria.

 

This questionable pre-selection follows previous problematic elections for the CT Council held on 27 May 2020. These changed the body’s composition to the point where it can no longer be considered impartial or representative of significant regional, political, social and cultural currents of opinion, as legally mandated.

 

Since then, the partner organisations of the Media Freedom Rapid Response (MFRR) have become concerned that this politicisation of the CT Council is increasingly leading to politically-motivated activities: first through the firing in November of every single member of its own supervisory board and secondly with its apparent efforts to pressure and dismiss the CEO, Petr Dvořák. That this is happening ahead of tightly-contested parliamentary elections later this year poses major questions as to its motive.

 

Public service media ought to be a source of unbiased information and diverse political opinion. To this end, the Council of Europe Committee of Ministers’ Recommendation on public service media governance (CM/Rec(2012)1) specifies that “independence is the core requirement for every public service media organisation” and that “securing and safeguarding independence is therefore a primary role of any framework of public service media governance”. Accordingly, “appointment processes should be designed so that the appointments cannot be used to exert political or other influence over the operation of the public service media.”

 

The undersigned partners in the MFRR are concerned that these international standards, which ensure citizens’ access to pluralistic public service media, are no longer met in the Czech Republic. We call on you to reverse the ongoing politicisation of the Council and to proactively ensure its balanced composition, in accordance with domestic and international law and standards.

 

Sincerely,

Komu: Všem poslancům Parlamentu České republiky

 

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

 

v návaznosti na naše předchozí výzvy ze dne 11. března a 2. června 2020 se na Vás znovu obracíme ve věci politizace Rady České televize (ČT).

 

Dne 18. března 2021 zvolil volební výbor Poslanecké sněmovny do užšího výběru dvanáct kandidátů do Rady ČT, z nichž nyní parlament zvolí čtyři nové členy. Z výsledku volby do užšího výběru se patrné, že politická loajalita převažovala nad odborností a nezávislostí, co se týká kritérií výběru.

 

Tato sporná předvolba navazuje na předchozí problematické volby do Rady ČT konané dne 27. května. Ty změnily složení Rady tak, že ji již nelze považovat za nestrannou, ani reprezentující široké spektrum významných regionálních, politických, sociálních a kulturních proudů, jak je nařízeno zákonem.

 

Partnerské organizace projektu Media Freedom Rapid Response (MFRR) jsou také znepokojeny tím, že tato politizace Rady ČT vede v čím dál větší míře k politicky motivovaným aktivitám, jako odvolání všech členů dozorčí komise Rady ČT v listopadu, nebo zjevná snaha o nátlak a odvolání generálního ředitele Petra Dvořáka. To, že se to děje před parlamentními volbami, které se uskuteční letos na podzim, vyvolává zásadní otázky ohledně motivu těchto kroků.

 

Veřejnoprávní média mají být zdrojem nestranných informací a mají prezentovat různorodého politického názoru. Za tímto účelem doporučení Výboru ministrů Rady Evropy o správě médií veřejné služby (CM / Rec (2012) 1) stanoví, že „nezávislost je základním požadavkem pro každou veřejnoprávní mediální organizaci“ a že „zajištění nezávislosti je proto primárním úkolem jakéhokoli rámce správy veřejnoprávních médií“. V souladu s tím by „proces volby (členů Rady) měl být navržen tak, aby tato volba nemohla být použita k uplatnění politického nebo jiného vlivu na fungování veřejnoprávních médií“.

 

Níže podepsaní partneři Media Freedom Rapid Response (MFRR) se obávají, že tyto mezinárodní standardy, které zajišťují přístup občanů k pluralitním veřejnoprávním médiím, již v České republice nejsou plněny. Vyzýváme Vás, abyste zastavili probíhající politizaci Rady ČT a proaktivně zajistili její vyvážené složení v souladu s vnitrostátním a mezinárodním právem a normami.

 

S pozdravem,

—————————————————-

This letter has been written by the Media Freedom Rapid Response (MFRR), which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States and Candidate Countries. This project provides legal and practical support, public advocacy and information to protect journalists and media workers. The MFRR is organised by a consortium led by the European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) including ARTICLE 19, the European Federation of Journalists (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), the Institute for Applied Informatics at the University of Leipzig (InfAI), International Press Institute (IPI) and CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). The project is co-funded by the European Commission.

Logo of the Media Freedom Rapid Response

Read news by categories:

Related news

Statement

Kosovo: Joint letter to the Prime Minister Albin Kurti on RTK appointment

The Media Freedom Rapid Response (MFRR) and the Safe Journalists Network condemn the shocking physical attack on Albanian journalist Elvis Hila and his wife.

READ MORE
Statement

Albania: MFRR and Safe Journalist Network condemn attack on journalist Elvis Hila and his wife

The Media Freedom Rapid Response (MFRR) and the Safe Journalists Network condemn the shocking physical attack on Albanian journalist Elvis Hila and his wife.

READ MORE
Feature

MFRR Summit 2023: Press Freedom on the Line

The MFRR Summit is back, and this year we’re holding our conference under the title of “Press Freedom on the Line” from 29 – 31 March 2023.

READ MORE
ECPMF

Prize for the Freedom and Future of the Media – Call for Nominations

Every year, the Media Foundation of Sparkasse Leipzig awards its “Prize for the Freedom and Future of the Media”, which is endowed with €20,000, to a distinguished journalist, publisher, or media institution.

READ MORE
Press release

Feindbild Journalist – Monitoring Lokaljournalismus

Together with the German Federal Association of Digital Publishers and Newspaper Publishers (BDZV), ECPMF has launched a new project to monitor attacks on local journalists titled “Feindbild Journalist – Monitoring Lokaljournalismus”.

READ MORE
Press release

IJ4EU fund opens new calls for cross-border investigative journalism

The Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) fund today, January 12, opened two new calls for cross-border investigative journalism projects in the European Union and EU candidate countries.

READ MORE